De Stoelenspecialist – Hoogakker

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en/of diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten
De Stoelenspecialist biedt via diverse platforms, zoals telefoon, sms, web en mobiele applicaties een betaaloplossing wanneer u bij ons een product heeft gekocht. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u na de levering van het product de best mogelijke service te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u een product bij ons koopt . Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Dataregister
Wanneer u bij De Stoelenspecialist een product koopt of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerk ik de heer F.Hoogakker als eigenaar van ” De Stoelenspecialist ” de volgende gegevens:

Voor- en achternaam;
Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
E-mailadres;
Uw mobiele nummer;
Uw woonadres;
IP-adres;
Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
Omschrijving van het aangekocht artikel;
Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

Deze persoonsgegevens worden bewaard en opgeslagen in ons boekhoudprogramma ” Snelstart “.

Technische maatregelen
De Stoelenspecialist heeft de volgende technische maatregelen getroffen hierbij rekening houdend met de risico`s en de stand van de huidige techniek. bv antivirus programma, het gebruik van up-to-date software en zorg voor gegevensversleuteling/encryptie om eventuele datalekken te kunnen detecteren.
· Windows Defender in cobinatie met ;
· Spamfighter – Full-Disk fighter – Driver fither van de firma ” Cleverbridges “.

ITC – Gebruikersreglement.
Onze medewerkers moeten valse e-mails kunnen herkennen en veilig kunnen internetten. Daarnaast is het belangrijk, dat zij bekent zijn met hun verantwoordelijkheden op IT-gebied. Daarom hebben wij een IT-gebruiksreglement(LINK) opgesteld waarin de gedragscodes en instructies duidelijk zijn uitgelegd. Deze maken deel uit van onze arbeidsovereenkomsten met werknemer of opdrachtovereenkomst met opdrachtnemer.

Derde Partijen
We ontvangen kunnen ook informatie delen met derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel deze partijen kunnen wijzigen, zijn dit met name:
· Banken – betaal en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer
· Betreffende fabriek waar product door ons is ingekocht ten baten van service en garantie doeleinden.

Cookies en soortgelijke technologie
Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt uitgebreid beschreven in ons Cookiebeleid.(graag even een link Alex naar jou oude cookie beleid. )
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services ”, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uitvoering van de overeenkomsten.We verwerken uw persoonsgegevens om de door u gekochte producten en diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om betaling hiervan te faciliteren.
Klantenservice.We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie.We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om u account te bevestigen, eventueel service en/of problemen op te lossen.

Marketing.We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. U hebt het recht om ten allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kun u zich uitschrijven, u instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze klantenservice om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen.We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen.We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten.We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement.Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals u naam en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken u persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.
Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage.Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken u gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens met derden zoals, leveranciers (hosting providers, klantenservice en e-marketing), klanten (bijv. zakelijke klanten/werkgevers) en andere partners, afhankelijk van u locatie en de diensten die u gebruikt. We delen uw gegevens:

Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten (bijv. bezoek servicemonturen van een van onze fabrieken) mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van service en/of garantie werkzaamheden, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten;
In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet voor uw geleverd product of diensten hebt betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten, bijvoorbeeld voor databasebeheer, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens met andere entiteiten gedeeld. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen bij hostingbureau Multi Action te Heerhugowaard. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen.
Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar hostingbureau Multi Action, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met ons.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Na uw verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing ter archivering van informatie over uw zodat we dit op een later tijdstip kunt heractiveren om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming
verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons. Indien u het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de hiervoor betreffende organisaties.

Verantwoordelijke entiteit
De Stoelenspecialist is gevestigd te Alkmaar, Spanjaardstraat 22-24, 1811MN, in Nederland en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 37130626. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij dit kantoor, die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt..
In bepaalde gevallen verwerken we ook gegevens ten behoeve van derden, bijvoorbeeld, bij ons accountantsbureau ” Yvo Accountancy & Belastingadvies ” ( wettelijk verplicht ) en om service en garantie doeleinden bij de fabrieken waar betreffende producten zijn ingekocht door ons. Naam van betreffende fabriek kunt u ten alle tijden bij ons opvragen.
Mocht u na deze uitvoerige verklaring toch nog vragen hebben kunt u zich wenden tot De Stoelenspecialist telefoon 072 – 5121479 of en e-mail sturen naar info@stoelenspecialist.nl
Of voor meer informatie over de AVG verwijzen wij u naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl